Szukaj

AGORA

Prawa czŁowieka

Jedną z wartości leżących u podstaw Agory, zadeklarowaną w Karcie Agory jest przestrzeganie praw człowieka.

Prawa te są rozumiane bardzo szeroko, zarówno jako zapewnienie odpowiedzialnego miejsca pracy – godnej pracy, jak również przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji i mobbingowi, w końcu zapewnienie równego traktowania wszystkich pracowników.

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Zobacz Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) Grupy Agora

Prawa człowieka - Równość płci
Prawa człowieka - Równość płci

Równość płci

  • skuteczne przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć
  • wzmocnienie udziału i roli kobiet w procesach decyzyjnych na wszystkich szczeblach
  • dążenie do równego traktowania we wszystkich aspektach zatrudnienia
Odpowiedzialność wobec klientów i dostawców - Wzrost gospodarczy i godna praca
Odpowiedzialność wobec klientów i dostawców - Wzrost gospodarczy i godna praca

Wzrost gospodarczy i godna praca

  • rozwijanie współpracy z podmiotami, które przestrzegają prawa oraz zachowują należytą staranność w przestrzeganiu standardów branżowych oraz praw człowieka
  • rozwijanie i prowadzenie dotychczasowej w działalności w oparciu o standardy odpowiedzialnego biznesu
Prawa człowieka - Mniej nierówności
Prawa człowieka - Mniej nierówności

Mniej nierówności

  • skuteczne przeciwdziałanie dyskryminacji i wprowadzenie polityki równego traktowania we wszystkich aspektach zatrudnienia bez względu na: płeć, wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, bezwyznaniowość, przekonanie polityczne, przynależność związkową, orientację psychoseksualną, tożsamość płciową, status rodzinny, styl życia, formę, zakres i podstawę zatrudnienia, inny typ współpracy oraz inne przesłanki narażone na zachowania dyskryminacyjne

 

  • Przeciwdziałanie dyskryminacji
  • Różnorodność w miejscu pracy
  • Reprezentacja pracowników
  • Należyta staranność

Wybierz temat: