Szukaj

AGORA

Global Reporting Initiative (GRI)

Global Reporting Initiative (GRI) stanowią międzynarodowy wzorzec raportowania odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju dla organizacji.

Poniżej znajduje się tabela ze wskaźnikami i odniesieniem do strony, na której znajduje się właściwy wskaźnik. Więcej o Standardzie GRI: globalreporting.org.

Kategoria GRI Opis Link
Informacje o firmie 102-1

Nazwa organizacji

Informacje o firmie 102-2

Główne marki, usługi i / lub produkty

Informacje o firmie 102-3

Lokalizacja głównej siedziby

Informacje o firmie 102-4

Liczba krajów w których działa organizacja i nazwy tych krajów

Informacje o firmie 102-5

Forma własności i forma prawna organizacji

Informacje o firmie 102-6

Obsługiwane rynki

Informacje o firmie 102-7

Skala działalności

Miejsce pracy 102-8

Liczba pracowników według regionów działalności, wieku, płci oraz rodzaju umowy

Łańcuch dostaw 102-9

Łańcuch dostaw

Łańcuch dostaw 102-10

Znaczące zmiany w raportowanym okresie w zakresie łańcucha dostaw

Łańcuch dostaw 102-11

Zasada przezorności

Informacje o firmie 102-12

Lista zewnętrznych inicjatyw przyjętych przez organizację

Informacje o firmie 102-13

Członkostwo w stowarzyszeniach

Zarządzanie i strategia 102-14

Oświadczenie Prezesa zarządu

Zarządzanie i strategia 102-15

Opis kluczowych wpływów, ryzyk i szans

Kategoria GRI Opis Link
Etyka i compliance 102-16

Wartości, zasady, standardy i normy zachowania, takie jak kodeksy postępowania i kodeksy etyki organizacji

Etyka i compliance 102-17

Wewnętrzne i zewnętrzne mechanizmy w zakresie naruszeń zasad etycznych i prawa oraz kwestii związanych z uczciwością organizacji, np. infolinie etyczne

Ład korporacyjny 102-18

Struktura nadzorcza organizacji

Ład korporacyjny 102-22

Skład najwyższego organu nadzorczego organizacji

Ład korporacyjny 102-23

Określenie czy przewodniczący najwyższego organu nadzorczego jest również dyrektorem zarządzającym

Ład korporacyjny 102-24

Proces nominacji i wyboru członków najwyższego organu nadzorczego i komitetów

Ład korporacyjny 102-25

Działania i procedury pozwalające na uniknięcie konfliktu interesów członków najwyższego organu nadzorczego

Ład korporacyjny 102-26

Rola najwyższego organu zarządzającego w procesie opracowywania, zatwierdzania i aktualizowania celu organizacji, oświadczeń dotyczących jej wartości lub misji, strategii, polityk i celów związanych z wpływem na gospodarkę, środowisko i społeczeństwo

Ład korporacyjny 102-29

Rola najwyższego organu nadzorczego w zakresie identyfikacji i zarządzania wpływami i skutkami gospodarczymi, środowiskowymi i społecznymi oraz zagrożeniami i szansami z nimi związanymi

Ład korporacyjny 102-30

Rola najwyższego organu nadzorczego w przeglądzie skuteczności procesów zarządzania ryzykiem w organizacji dotyczącym tematów gospodarczych, środowiskowych i społecznych.

Ład korporacyjny 102-32

Najwyższa komisja/komitet lub stanowisko, które dokonuje formalnego przeglądu i zatwierdza raport zrównoważonego rozwoju organizacji oraz zapewnia, że wszystkie istotne aspekty zostały w nim uwzględnione.

Kategoria GRI Opis Link
Interesariusze 102-40

Lista grup angażowanych interesariuszy

Prawa człowieka 102-41

Procent pracowników objętych umowami zbiorowymi i członków związków zawodowych

Interesariusze 102-42

Podstawy identyfikacji i selekcji angażowanych grup interesariuszy

Interesariusze 102-43

Podejście organizacji do zaangażowania interesariuszy

Interesariusze 102-44

Kluczowe kwestie i zagadnienia poruszane przez interesariuszy

Kategoria GRI Opis Link
Raportowanie 103-1

Zakres i istotność zidentyfikowanych aspektów dla poszczególnych podmiotów biznesowych organizacji. Granice aspektu na zewnątrz organizacji

Zarządzanie 103-1

Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz z wskazaniem ograniczeń

Zarządzanie 103-2

Podejście do zarządzania i jego elementy

Zarządzanie 103-3

Ewaluacja podejścia do zarządzania

Kategoria GRI Opis Link
Wyniki ekonomiczne 201-1

Bezpośrednia wartość ekonomiczna wytworzona i podzielona

Pośredni wpływ ekonomiczny 203-1

Rozwój oraz wpływ inwestycji w infrastrukturę i usługi

Pośredni wpływ ekonomiczny 203-2

Znaczący pośredni wpływ ekonomiczny, w tym skala tego wpływu

Kategoria GRI Opis Link
Przeciwdziałanie korupcji i nadużyciom 205-1

Działania oceniane pod kątem zagrożeń związanych z korupcją

Przeciwdziałanie korupcji i nadużyciom 205-2

Komunikacja i szkolenia w zakresie polityki i procedur antykorupcyjnych organizacji

Przeciwdziałanie korupcji i nadużyciom 205-3

Potwierdzone przypadki korupcji i podjęte działania

Kategoria GRI Opis Link
Zasady wolnej konkurencji 206-1

Kroki prawne podjęte wobec organizacji dotyczące przypadków naruszeń zasad wolnej konkurencji oraz praktyk monopolistycznych

Kategoria GRI Opis Link
Materiały 301-1

Wykorzystywane materiały/surowce wg masy lub objętości

Materiały 301-2

Procent wykorzystywanych materiałów, które stanowią przetworzone materiały początkowe

Materiały 301-3

Procent odzyskanych materiałów ze sprzedawanych produktów i ich opakowań, według kategorii materiału

Energia 302-1

Zużycie energii wewnątrz organizacji

Energia 302-4

Zmniejszenie zużycia energii

Woda 303-3

Pobór wody

Woda 303-4

Zużycie ścieków

Woda 303-5

Zużycie wody

Emisje 305-5

Redukcja emisji gazów cieplarnianych

Odpady 306-2

Całkowita waga odpadów według rodzaju odpadu oraz metody postępowania z odpadem

Zgodność z regulacjami 307-1

Kwota istotnych kar oraz całkowita liczba sankcji pozafinansowych z tytułu nieprzestrzegania prawa i regulacji dotyczących ochrony środowiska

Kategoria GRI Opis Link
Zatrudnienie 401-1

Całkowita liczba i wskaźniki zatrudnienia nowych pracowników oraz rotacji pracowników

Zatrudnienie 401-2

Świadczenia zapewniane pracownikom pełnoetatowym

Zatrudnienie 401-3

Wskaźniki powrotu do pracy i utrzymania zatrudnienia po urlopie macierzyńskim/tacierzyńskim w podziale na płeć

Zdrowie i bezpieczeństwo pracy 403-2

Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy oraz liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą

Zdrowie i bezpieczeństwo pracy 403-3

Pracownicy szczególnie narażeni na choroby związane z miejscem pracy

Zdrowie i bezpieczeństwo pracy 403-4

Kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględnione w formalnych porozumieniach zawartych ze związkami zawodowymi

Zdrowie i bezpieczeństwo pracy 403-5

Szkolenia i warsztaty dotyczące BHP

Zdrowie i bezpieczeństwo pracy 403-6

Promocja zdrowego stylu życia

Szkolenia i rozwój 404-1

Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadająca na pracownika

Szkolenia i rozwój 404-3

Procent pracowników otrzymujących regularne oceny swoich wyników oraz informacje rozwoju zawodowego

Równe szanse i różnorodność 405-1

Skład ciał zarządzających i kadry pracowniczej w podziale na kategorie według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności

Równe szanse i różnorodność 405-2

Stosunek pensji podstawowej i wynagrodzenia kobiet i mężczyzn

Kategoria GRI Opis Link
Przeciwdziałanie dyskryminacji 406-1

Całkowita liczba przypadków dyskryminacji (incydentów o charakterze dyskryminacyjnym) i podjętych środków naprawczych

Przeciwdziałanie dyskryminacji 412-2

Całkowita liczba godzin szkoleniowych pracowników w zakresie polityk poszanowania praw człowieka

Kategoria GRI Opis Link
Zdrowie i bezpieczeństwo klienta 416-2

Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami oraz dobrowolnie stosowanymi kodeksami dotyczącymi wpływu produktów i usług na zdrowie i bezpieczeństwo na każdym etapie cyklu ich życia, w podziale na rodzaj skutków

Marketing oraz oznakowanie produktów i usług 417-2

Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnie stosowanymi kodeksami dotyczącymi informacji i znakowania produktów i usług w podziale na rodzaj skutków

Marketing oraz oznakowanie produktów i usług 417-3

Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnie stosowanymi kodeksami dotyczącymi komunikacji marketingowej, w tym reklam, promocji i sponsoringu, w podziale na rodzaj skutków

Ochrona prywatności klienta 418-1

Całkowita liczba uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klienta i utraty danych klientów

Zgodność z prawem 419-1

Kwota istotnych kar z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami dotyczącymi dostarczania i użytkowania produktów i usług

Zgodność z regulacjami społeczno-ekonomicznymi 419-1

Kwota istotnych kar oraz całkowita liczba sankcji pozafinansowych z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami

Kategoria GRI Opis Link
Raportowanie 101

Założenia i podstawy raportowania

Raportowanie 102-45

Lista podmiotów ujętych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym organizacji

Raportowanie 102-46

Proces definiowania treści raportu oraz granic aspektów

Raportowanie 102-47

Istotne aspekty zidentyfikowane w procesie definiowania zawartości raportu

Raportowanie 102-48

Korekty w stosunku do poprzedniego raportu i przyczyny korekt

Raportowanie 102-49

Istotne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu

Raportowanie 102-50

Okres raportowania

Raportowanie 102-51

Data publikacji ostatniego raportu

Raportowanie 102-52

Cykl raportowania

Raportowanie 102-53

Dane kontaktowe

Raportowanie 102-54

Deklaracja zgodności ze Standardem GRI

Raportowanie 102-55

Indeks GRI

Raportowanie 102-56

Zewnętrzna weryfikacja raportu