Szukaj

AGORA

Raport odpowiedzialności Grupy Agora za 2018 r.

Raport prezentuje podejście spółki do kwestii społecznych, środowiskowych i ekonomicznych, podsumowuje również wpływ firmy na otoczenie oraz zaangażowanie w 2018 roku.

Pobierz infografikę .

Raport nawiązuje do następujących dokumentów, norm i standardów:

Raport odpowiedzialności Grupy Agora 2018 jest sporządzony na podstawie Standardów GRI (GRI Standards), w odróżnieniu od Wytycznych GRI, na których oparty był ubiegłoroczny raport.

Raport nie zawiera innych znaczących zmian dotyczących zakresu, zasięgu lub metod pomiaru w stosunku do raportu za poprzedni rok.

 • Raport stanowi wyodrębnioną część rocznego sprawozdania z działalności Grupy Agora za 2018 r. zatwierdzanego przez zarząd.

 • W procesie weryfikacji wewnętrznej Raportu wzięli udział przedstawiciele zarządu i dyrektorzy poszczególnych biznesów. W proces zaangażowani byli również interesariusze (więcej na ten temat w części „Dialog z interesariuszami w procesie przygotowania raportu”). W przygotowaniu raportu wzięli udział pracownicy Grupy Agora, proces koordynował dział komunikacji korporacyjnej.
 • Dokument ten nie podlega zewnętrznej weryfikacji, biegły rewident jedynie bada wypełnienie przez spółkę obowiązków raportowych (Sprawozdanie z badania audytora skonsolidowane i jednostkowe). 

 • Polska i angielska wersje Raportu dostępne są jako oddzialne strony. Raport pobrać można również w formacie pdf (polska angielska wersja).
 • Równolegle powstał Raport odpowiedzialności Agory S.A. 2018 r., który poświęcony jest wyłącznie spółce Agora S.A. (polska angielska wesja).

„Raport odpowiedzialności Grupy Agora za 2018 rok” wypełnia wymogi „Ustawy o Rachunkowości”.  

Spółka przedstawia odrębne skonsolidowane sprawozdanie Grupy Agora oraz odrębne jednostkowe sprawozdanie Agory S.A. na temat informacji niefinansowych za 2018 r., które zostało opublikowane zgodnie z art. 49b pkt 9 Ustawy o Rachunkowości razem ze sprawozdaniami Grupy Agora i Agory S.A. w dn. 8 marca 2019 r., raport dostępne są na stronie internetowej Spółki www.agora.pl w polskiej i angielskiej wersji językowej. 

Raporty niefinansowe skonsolidowane i jednostkowe zostały sporządzone według międzynarodowych standardów raportowania Global Reporting Initiative – GRI Standard.

Wypełniając wymóg ujawniania danych niefinansowych poszczególne elementy zostały wskazane jak poniżej:

 • Model Biznesowy – opisany w rozdziale „Model biznesowy oraz kluczowe wyniki i rezultaty” a także w poszczególnych rozdziałach (zobacz Grupa Agora).
 • Polityki i rezultaty – wskazane w części „Podejście do zarządzania” oraz w pozostałych częściach poszczególnych rozdziałów, dodatkowo rezultaty opisane zostały w tabelach oraz jako wyróżnione liczby.
 • Procedury – wskazane w części „Podejście do zarządzania” oraz pozostałych częściach poszczególnych rozdziałów.
 • Wskaźniki efektywności - opisane w rozdziale „Model biznesowy oraz kluczowe wyniki i rezultaty” a także w poszczególnych rozdziałach w tabelach oraz jako wyróżnione liczby (zobacz Grupa Agora).
 • Ryzyka – opisane w części „Ryzyka niefinansowe” oraz w poszczególnych rozdziałach (zobacz Ryzyka niefinansowe oraz System Zarządzania Ryzykiem).

Raportowanie to proces, którego celem jest analiza oraz monitoring wpływu firmy na otoczenie, zgodnie z przyjętymi zasadami i wskaźnikami.

 • Przygotowanie – ustalenie aspektów, przygotowanie do procesu
 • Zaangażowanie – zaproszenie pracowników oraz innych interesariuszy do dialogu na temat raportu
 • Definiowanie – określenie listy wskaźników oraz tematów, które -zostaną zaraportowane
 • Monitorowanie – zebranie danych oraz informacji, które mają się znaleźć w raporcie
 • Raportowanie – przygotowanie finalnej wersji raportu i komunikacja

W procesie dialogu z interesariuszami w przygotowaniu raportu CSR przygotowana została ankieta interesariuszy – pracowników, inwestorów. W procesie dialogu prowadzone były również rozmowy z otoczeniem społecznym, m.in. organizacjami branżowymi i reprezentantami interesariuszy.

Dialog z pracownikami

158

pracowników wypełniło ankietę dotyczącą Raportu CSR za 2018 r.

Pracownicy poproszeni zostali o wskazanie obszarów, które są według Was istotne i powinny się znaleźć w podsumowaniu 2018 r. Najwięcej przyznali w skali 1-5, gdzie 5 oznacza najważniejsze, a 1-najmniej ważne, kwestiom pracowniczym: szkoleniom i rozwojowi pracowników – średnia 4,5, programom i świadczeniom dla pracowników – średnia 4,4 oraz kwestii przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy – średnia 4,2. Wysokie oceny otrzymał również temat: poszanowania praw człowieka i strategii biznesowej firmy.

Tab. Średnia ocena pracowników w ankiecie dotyczącej Raportu odpowiedzialności za 2018 r.

Średnia ocena pracowników w ankiecie dotyczącej Raportu odpowiedzialności za 2018 r.

Zagadnienie poddane ocenie Średnia ocena pracowników
( w skali 1-5)
Szkolenia i rozwój pracowników 4,5
Programy i świadczenia dla pracowników 4,4
Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy 4,2
Poszanowanie praw człowieka 4,1
Strategia biznesowa firmy 4
Odpowiedzialność mediów i ich rola we współczesnym świecie 3,9
Struktura zatrudnienia 3,9
Relacje z klientami 3,9
Kodeks etyki i system zgłaszania nieprawidłowości 3,8
Zaangażowanie społeczne – działalność kulturalna, edukacyjna, obywatelska i charytatywna 3,7
Relacje z dostawcami i kontrahentami 3,7
Zarządzanie ryzykiem i przeciwdziałanie nadużyciom 3,6
Odpowiedzialność branżowa, m.in. etyka reklamy 3,6
Wpływ środowiskowy 3,5
Udział w inicjatywach zewnętrznych, branżowych 3,4
Różnorodność w Agorze 3,4
Oceny pracownicze 3,3

Źródło: dane własne

 

Dodatkowo w komentarzach pracownicy ocenili Raport odpowiedzialności za 2017 r. jako „przydatny, czytelny i interesujący”.

Dialog z inwestorami

W marcu 2018 r. w ramach tzw. feedbacku inwestorskiego w przeprowadzonej ankiecie przedstawiciele rynku kapitałowego – inwestorzy i analitycy zostali zapytani o opublikowany Raport Odpowiedzialności Grupy Agora i Agory S.A. Ocenili oni, że Raport ma interesującą formułę, dane są atrakcyjnie zaprezentowane i dają szansę na poznanie Agory z innej perspektywy.

W „Raporcie Odpowiedzialności Grupy Agora za 2018 r.” znalazło się 65 dobrych praktyk, czyli inicjatyw, akcji i działań, - przykładów konkretnych działań, które podejmowała Grupa Agora w poszczególnych obszarach odpowiedzialności. Ich spis znajduje się poniżej.

65

dobrych praktyk w „Raporcie Odpowiedzialności Grupy Agora za 2018 r.”

Tab. Spis dobrych praktyk w Raporcie Odpowiedzialności Grupy Agora za 2018 r.

Spis dobrych praktyk w Raporcie Odpowiedzialności Grupy Agora za 2018 r.

STRATEGICZNE PODEJŚCIE DO ODPOWIEDZIALNOŚCI
 • RAPORT ODPOWIEDZIALNOŚCI GRUPY AGORA ZA 2017 R.
MIEJSCE PRACY I PRAWA CZŁOWIEKA
 • AGORA „PRACODAWCĄ PRZYJAZNYM CZYTAJĄCYM” 
 • DARMOWE E-BOOKI NA WAKACJE I NA ŚWIĘTA 
 • „PRZECZYTANA? WYMIEŃ SIĘ!”
 • „CHODŹ DO TEATRU” 
 • DWIE GODZINY DLA RODZINY 
 • AGOROWA STREFA KIBICA - AKCJA GAZETA.PL I SPORT.PL 
 • PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA WŚRÓD PRACOWNIKÓW AGORY 
 • SZKOLENIE Z PIERWSZEJ POMOCY 
 • SZKOŁA REPORTERÓW „GAZETY WYBORCZEJ”
 • „STANDARDY PRACY MENEDŻERA GAZETA.PL” 
 • AMS PRACODAWCA/EMPLOYER DIMAQ 
 • AGORA POMYSŁÓW 
 • AGORA SYGNATARIUSZEM KARTY RÓŻNORODNOŚCI
ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC KLIENTÓW I DOSTAWCÓW
 • DIALOG Z KLIENTAMI DZIĘKI NOWEJ STRONIE BIURA REKLAMY GAZETA.PL 
 • FORMATY REKLAMOWE ZGODNE Z ZALECENIAMI COALITION FOR BETTER ADS W OFERCIE GAZETA.PL 
 • AMS I TANDEM MEDIA NAGRODZONE W RANKINGU BIUR REKLAMY „MEDIA&MARKETING POLSKA" 
 • GAZETA.PL EDUKUJE BRANŻĘ REKLAMOWĄ W PROJEKCIE GAZETA.PL LAB 
 • MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PODKASTÓW Z RADIEM TOK FM 
 • PRENUMERATORZY CYFROWEJ „GAZETY WYBORCZEJ” WSPIERAJĄ CELE SPOŁECZNE I ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
 • AUTOMATYCZNE TRANSKRYPCJE AUDYCJI RADIA TOK FM
 • „PRYVIT” – PIERWSZA BEZPŁATNA GAZETA DLA UKRAIŃCÓW WE WROCŁAWIU 
 • HELIOS W PROGRAMIE „MIEJSCE PRZYJAZNE WETERANOM” 
 • SEANSE PO UKRAIŃSKU W SIECI KIN HELIOS 
 • KULTURA DOSTĘPNA W SIECI KIN HELIOS
 • #ZWYKLINIEZWYKLI AND #MICRODOC VIDEO CYCLES BY WIDEO GAZETA.PL 
 • PROGRAM WIDEO WYBORCZA.PL „W POŻYCZONYCH GARNITURACH” 
 • NEWSMAVENS.COM – PIERWSZY EUROPEJSKI SERWIS TWORZONY WYŁĄCZNIE PRZEZ KOBIETY 
 • KAMPANIA „GAZETY WYBORCZEJ” „MÓJ PIERWSZY RAZ” 
 • NAGRODA RADIA TOK FM IM. ANNY LASZUK 
 • NAGRODA FOTOGRAFICZNA „GAZETY WYBORCZEJ” IM. KRZYSZTOFA MILLERA ZA ODWAGĘ PATRZENIA 
 • "GAZETA WYBORCZA" JAKO WSPÓŁORGANIZATOR NAGRODY IM. RYSZARDA KAPUŚCIŃSKIEGO
ŚRODOWISKO
 • PROEKOLOGICZNE ROZWIĄZANIA W DRUKARNI AGORA POLIGRAFIA W TYCHACH
 • ZIELONE PRZYSTANKI W KRAKOWIE ORAZ SŁUPY SOLARNE W CAŁEJ POLSCE
SPOŁECZEŃSTWO
 • CYKL „#JESTEM” ZESPOŁU WIDEO WYBORCZA.PL
 • PLEBISCYT „POLKA STULECIA” REDAKCJI „WYSOKICH OBCASÓW”
 • „KOBIETY NA MURY” – AKCJA „WYSOKICH OBCASÓW”
 • „KOBIETY WIEDZĄ CO ROBIĄ” – AKCJA „WYSOKICH OBCASÓW”
  „WYBORCZA KOBIET”- SPECJALNE WYDANIE DZIENNIKA Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA KOBIET
 • DŁUGOWIECZNI NA ŚLĄSKU
 • „SPOTKAJMY SIĘ W POWIATOWEJ 17” - CYKL SPOTKAŃ „GAZETY WYBORCZEJ” W POWIECIE POZNAŃSKIM
 • „GAZETA WYBORCZA” SPRAWDZA WIEDZĘ CZYTELNIKÓW O WARSZAWIE, METROPOLII TRÓJMIEJSKIEJ I WROCŁAWIU
 • „ADOPTUJ PSZCZOŁĘ” – AKCJA PORTALU GAZETA.PL I GREENPEACE POLSKA
 • „USŁYSZ SWOJE MIASTO” – AKCJA RADIA TOK FM
 • „WYBORCZA NA ŻYWO”
 • „100 DRZEW NA 100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI” OD ROCK RADIA
 • „JUTRONAUCI” – KONKURS BILET ZA HORYZONT”
 • „MATEMATYKA SIĘ LICZY” – FESTIWAL EDUKACYJNY „GAZETY WYBORCZEJ”
 • FAMILY FEST PRZYGOTOWANY PRZEZ EDZIECKO.PL (GAZETA.PL) I CO JEST GRANE 24
 • „KINO NA TEMAT” I „KINO NA TEMAT JUNIOR” SIECI KIN HELIOS
 • GALERIA PLAKATU AMS
 • „ODWAŻ SIĘ” - AKCJA KATOWICKIEJ „GAZETY WYBORCZEJ”
 • „UWAGA, WAKACJE!” – „GAZETA WYBORCZA” I WOŚP UCZĄ UDZIELAĆ PIERWSZEJ POMOCY
 • „JEM, KUPUJĘ, MYŚLĘ, NIE MARNUJĘ” - DEBATA WARSZAWSKIEJ REDAKCJI „GAZETY WYBORCZEJ” Z EKSPERTAMI ORAZ ZBIÓRKA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH
 • „PRZYGARNIJ PLAKAT” – SPECJALNA KAMPANIA AMS DLA ASP
 • „GAZETA WYBORCZA” NA ŚWIATOWY DZIEŃ POEZJI UNESCO
 • CENTRUM PREMIER CZERSKA 8/10
 • MEDIA GRUPY AGORA WSPIERAJĄ WOŚP
 • TYDZIEŃ DOBREGO SERCA – ŚWIĄTECZNA AKCJA PORTALU GAZETA.PL
 • WYDAWNICTWO AGORA I KARIMSKI CLUB PRZYGOTOWAŁY CHARYTATYWNĄ PŁYTĘ DLA DZIECI
 • CHARYTATYWNY AUDIOBOOK „NAJPIĘKNIEJSZE BAŚNIE ŚWIATA” NA PUBLIO.PL
 • AUKCJA CHARYTATYWNA ROCK RADIA NA RZECZ FUNDACJI RAK’N’ROLL
 • „GAZETA WYBORCZA” CHARYTATYWNIE Z OKAZJI DNIA DZIECKA
 • FABRYKA ŚW. MIKOŁAJA „GAZETY WYBORCZEJ”
ŁAD KORPORACYJNY
 • AGORA Z PRESTIŻOWYMI NAGRODAMI ZA KOMUNIKACJĘ Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM
NAGRODY I OSIĄGNIĘCIA
 • „HARMONY. SMARTER READER’S JOURNEY” DIGITAL NEWS INITIATIVE